top of page
EXW
FCA
 • EXW – Ex Works (named place of delivery…)

בשימוש במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו בעסקה כאשר מעמיד את הטובין, במקום בו נוהגים לנפק טובין במפעל/מחסן המוכר, במדינת הייצוא. מסירת הטובין אינה כוללת ביצוע הליכי שחרור מכס יצוא ואין היא כוללת טעינתם על הרכב הבא לאספם. זיקת הביטוח, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברים מקונה למוכר עם העמדת הטובין, במסגרת התקופה המוסכמת , לרשות הקונה במחסן המוכר. ניתן להשתמש במונח זה בכל אמצעי ההובלה הבינלאומית. במכירה בתנאי EXW ההוצאות והאחריות של המוכר הן מינימאליות.

חזרה לראש העמוד

 • FCA – Free Carrier (named place of delivery…)

בשימוש במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מסירת הטובין, לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע הקונה ) במדינת היצוא לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא. השימוש במונח זה אפשרי בכל אמצעי ההובלה.

חזרה לראש העמוד

 • FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment…)

בשימוש במונח זה מסיים המוכר את התחייבויותיו לאחר מסירת הטובין, לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא, ברציף בנמל מדינת היצוא אשר ממנו יוטענו לסיפון האונייה. מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד.

חזרה לראש העמוד

 • FOB – Free on Board (named port of shipment…)

נחשב כאחד ממונחי ה-Incoterms המפורסמים ביותר. המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מעבר הטובין את מעקה האונייה בנמל המוצא. מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד כאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין לקונה תתבצע מעבר למעקה האונייה בנמל המוצא.

חזרה לראש העמוד

 • CFR – Cost and Freight (named port of shipment…)

בשימוש במונח זה המוכר משלם עבור הובלתם של הטובין, עד נמל היעד המוסכם על הצדדים, ללא שחרורם ממכס, בנמל היעד. זיקת הביטוח עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה בנמל המוצא. מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האונייה בנמל המוצא.

חזרה לראש העמוד

 • CIF – Cost, Insurance and Freight (named place of destination…)

המונח מזכיר מאד את קודמו, ה-CFR אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הימית. באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימאלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף - עליו להודיע על כך למוכר. גם מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האונייה בנמל המוצא.

חזרה לראש העמוד

 • CPT – Carriage paid to (named place of destination…)

המונח דומה למונח CFR אך זיקת הביטוח אינה עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה בנמל המוצא אלא עם העברתם לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע המוכר אשר משלם את דמי ההובלה). על המוכר לשלם עבור הובלת הטובין בהובלה אווירית/ימית/יבשתית ו/או משולבת עד לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד, טרם שחרורם ממכס. השימוש במונח זה הוא בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

חזרה לראש העמוד

 • CIP – Carriage and Insurance Paid to (named place of destination…)

המונח CIP מזכיר מאד את המונח CPT אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הבינ"ל. בשימוש במונח זה באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימאלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף - עליו להודיע על כך למוכר. מונח זה הוא לשימוש בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

חזרה לראש העמוד

 • DAT – Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination…)

מושג חדש בתנאי המכר שנכנס לתוקף בראשון לינואר 2011, מונח זה מציין כי המוכר מילא את התחייבויותיו כאשר העמיד את המטען לרשות המוכר בנמל המוסכם בניהם (נכלל בזאת גם מחסנים בפיקוח מכס, נמלי ים ותחנות רכבת) לאחר הפריקה מכלי ההובלה, מיסי מכס היבוא ישולמו על ידי הקונה, האחריות הביטוחית הינה על המוכר עד הבאת המטען לנמל המוסכם.

חזרה לראש העמוד

 • DAP – Delivered at Place (named place of destination…)

מושג חדש נוסף בתנאי המכר, מונח זה מציין כי המוכר מילא את התחייבויותיו כאשר העמיד את המטען לרשות המוכר על אמצעי ההובלה (ללא פריקה) ביעד המוסכם בניהם,מיסי היבוא ישולמו על ידי הקונה, האחריות הביטוחית הינה על המוכר עד הבאת המטען ליעד המוסכם.

חזרה לראש העמוד

 • DDP – Delivered Duty Paid (named place of destination…)

בשימוש במונח זה, מילא המוכר את התחייבויותיו, כאשר מסר הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים אך וללא תשלום עבור הפריקה מכלי ההובלה בביתו של הקונה. על המוכר חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס. השימוש במונח זה הוא בכל אמצעי ההובלה.

חזרה לראש העמוד

להלן מספר תנאי מכר שבוטלו במהדורה החדשה ואינם תקפים עוד:

DAF – Delivered At Frontier (named place of delivery)

DES – Delivered Ex Ship (named port of delivery)

DEQ – Delivered Ex Quay (named port of delivery)

DDU – Delivered Duty Unpaid (named place of destination)

חזרה לראש העמוד

FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
bottom of page